SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Faktoring nedir?
Faktoring, firmaların mal ve hizmet satışlarından doğan yurt içi ve yurt dışı vadeli alacaklarının faktoring şirketi tarafından temlik alınarak garanti, tahsilat ve finansman hizmetlerinin bir arada sunulduğu komple bir finansman yöntemidir. Sunulan hizmetler şunlardır:

• Garanti Hizmeti
Açık hesap (mal mukabili) çalışılan işlemlerde alıcı firmanın acze veya ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda alıcı firmaya tanınan limitler dahilinde sağlanan garanti işlemidir. Bu hizmet ancak gayrikabili rücu işlemlerde uygulanabilir.

• Tahsilat Hizmeti ve Yönetimi
Alacaklar, temlik yoluyla faktoring şirketine geçtiği için tahsilat işlemleri faktoring şirketi aracılığıyla yapılır. Böylece faktoring şirketi alacak yönetimini de üstlenmiş olur.

• Finansman Hizmeti
Vadesinden önce limit dahilindeki alacakların belli bir ön ödeme oranı üzerinden satıcı firmaya faktoring şirketi tarafından ödenmesidir.

2. Kabili rücu (dönülebilir) ve gayri kabili rücu (dönülemez) faktoring arasındaki fark nedir?
Kabili rücu faktoring işlemlerinde, alacağın ödenmemesi riski, faktoring şirketi tarafından üstlenilmemekte, bu alacağa ilişkin olarak satıcıya yapılmış ön ödemeler alıcı tarafından ödenmemesi halinde satıcıya rücu edilmektedir. Gayri kabili rücu faktoring işleminde alacağın tahsil edilememe riski faktoring şirketi tarafından üstlenilmekte ve ayıplı mal gönderilmesi hali dışında hiçbir şekilde satıcıya rücu edilmemektedir.

3. Faktoring ile banka kredileri arasında fark var mıdır?
Banka kredileri ile faktoring arasında özellikle muhasebe tekniği açısından farklılık bulunmaktadır. Banka kredileri mali borçlar kalemi içerisinde yer alırken, faktoring bilançonun sadece aktif kısmında harekete neden olur. Alacakları düşürürken bilançonun daha likit olmasını sağlar. Yapılan faktoring işleminin gayri kabili rücu olması halinde ise tamamen bilanço dışına atılabilmektedir.

4. Faktoringin avantajları nelerdir?

  • İşletmeler vadeli alacaklarını faktoring şirketine temlik ederek nakde dönüştürürler.
  • Faktoring işlemi yapan işletmeler nakit akışlarını düzenleyerek planlı ve hızlı bir şekilde faaliyetlerini düzenleme ve büyütme fırsatı yaratırlar.
  • Alıcılara vade tanıyabilecekleri için, piyasada rekabet güçleri artar.
  • Faktoring işlemi bilançonun sadece aktif bölümünde bir harekete neden olur. Alacaklar, stoklar ve ticari borçlar azalır, işletmenin yaratabildiği işletme sermayesi artar.
  • Bilanço daha likit hale gelir ve işletmenin kredibilitesi artar.
  • Periyodik olarak yapılan güvenilir istihbarat sonuçlarına göre işletmeler alıcılarının mali durumundan güncel bilgi sahibi olurlar.

5. Faktoring işleminden kimler yararlanabilir?
Tüzel kişiler (şirketler) ve şahıs firmaları yurt içi ve yurt dışı satışlarında faktoring hizmeti alabilirler. Gerçek kişiler faktoring işlemleri yapamazlar. Gerçek kişi tacirler faktoring yapabilir.

6. Faktoring işlemlerinde ön ödeme nasıl ve ne orandan yapılır?
Faktoring işlemlerinde ön ödeme, faktoring şirketi tarafından satın alınan alacaklar üzerinden ve genelde alacağın %80'ine kadar yapılır. İskontolu işlemler de sektörde sıkça kullanılmaktadır. Faktoring ücreti, varsa komisyon ve masraflara vergiler eklenerek temlik tutarından düşülür. Çıkan net tutar müşteriye ödenir.

7. Açık hesap satışları faktoring şirketine devredilebilir mi?
Açık hesap çalışan işlemlerde alacaklı firma alacaklarını faktoring firmasına faktoring sözleşmesi ile devir edebilir.

8. Faktoring işlemlerinde satın alınacak alacakların vadesi ne kadardır?
Alacakların vadesi genellikle 30 gün ile 180 gün arasında değişmektedir. Ancak, 30 günden kısa veya 180 günden uzun vadeli işlemler yapılabilir.

9. Faktoring işlemlerinde minimum ve maksimum finansman limiti var mıdır?
Finansman limiti, firmanızın alacaklarının kalitesine bağlı olup, faktoring için herhangi bir alt sınır yoktur.

10. Finansman ihtiyacı olmadığı halde faktoring hizmetinden yararlanılabilir mi?
Finansman hizmeti almadan tahsilat ve/veya garanti hizmeti alınabilir.

11. Faktoring işleminden yararlanabilmek için mutlaka fatura kesilmiş olması gerekiyor mu?
Mevzuatta faktoringe konu edilecek alacakların fatura ve benzeri bir belgeye dayalı olmaları öngörülmüştür. Bundan anlaşılması gereken faturanın esas olduğudur.

12. Faktoring işlemleri hangi vergilere tabidir?
Yurt içi faktoring işlemleri Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu’ndan (“KKDF”) muaf, %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi’ne (“BSMV”) tabi olup, faktoring sözleşmeleri damga vergisinden muaftır.

13. Hangi alacaklar temlik edilemez?
Temlik yasağı bulunan alıcılar ile ilgili satışlar temlik edilemez.

14. Hangi alacaklar faktoringe uygun değildir?
Fatura ve benzeri evraka dayalı olmayan/olmayacak alacaklar faktoringe uygun değildir. Aynı zamanda genel olarak yatırım malları, kolay bozulabilen ürünler faktoringte tercih edilmezler.

15. İhracat Faktoringi Nedir?
İhracat Faktoringi, en basit anlamıyla doğmuş bir ihracat alacağını temlik alan faktoring şirketinin, bu alacakla ilgili garanti, tahsilat ve finansman hizmetlerini müşterisine bir paket olarak sunmasıdır.

Bu işlemde müşterilerimizin alacaklarının riski yurtdışındaki muhabir faktoring kuruluşunca üstlenilir. Alıcının, fatura bedelini ödemediği / ödeyemediği durumlarda fatura vadesinden sonraki 90. gün fatura bedelinin %100'ü fatura üzerindeki döviz cinsinden ihracatçıya ödenir.

16. İthalat Faktoringi Nedir?
Satıcının yurt dışında, alıcının yurt içinde olduğu faktoring işlemidir. İthalat faktoringi ihracat faktoringinin tam tersi olarak düşünülebilir. İthalatçı faktörün, muhabir aracılığı ile yurt dışındaki satıcı firmaya, ithalatçının ödeme güçlüğüne düşmesi halinde kendisinin ödeme yapma garantisini verdiği faktoring işlemidir.